Repte 3. PEC i les seves parts

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

En els centres públics, el PEC l’elabora el claustre, a iniciativa del director. En els centres privats concertats, el titular del centre aprova el PEC, escoltat el consell escolar.

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Es pot consultar al web de cada centre educatiu.(Paraules extretes del web gencat.cat: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-centre/projecte-educatiu-centre/ )

El projecte educatiu de centre (PEC), per tant és l’eix de l’autonomia del centre, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

El PEC ha d’incloure els següents elements:

1.Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves característiques, els elements de context i les necessitats educatives dels alumnes.

2.Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en termes d’equitat i d’excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat.

3.Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l’organització pedagògica, l’estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la singularitat dels ensenyaments del centre, l’aprenentatge de la convivència, la col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa, la relació del centre amb l’entorn social i, en el cas dels centres públics, les seves implicacions en la definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals singulars.

4.Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre d’acord amb la normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.

5.Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració del pla TAC.

6.Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions de context (permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors), de recursos (mesuren l’eficiència en l’ús i la gestió), de processos (mesuren l’eficàcia i l’eficiència en relació amb els resultats) i de resultats (mesuren el grau d’assoliment dels objectius del centre).

Informació extreta de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Objectius_projecte.pdf

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s